Magas színvonalú műszaki megoldásokat és termékeket kínálunk
Versenyképes árakon
Forgalmazott termékeink a járművek megbízhatóságát növelik
Gyors és pontos alkatrészellátás
Első osztályú, minőségi termékek versenyképes árakon
szlogen

A TT Parts Hungary a BPW csoport tagja

BPW az Ön nemzetközi mobilitás partnere és redszerbeszálítója

VÁLASZOLJ EGY KÉRDÉSRE ÉS NYERJ! -Facebook Játékszabályzat-

2024. 01. 10.

1.    SZERVEZŐK:

BPW-Hungária Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 98. szám,( https://bpw-hungaria.hu/en)  email cím: info@ bpwagrar.com), és a TT Parts Hungary Kft. (1097 Budapest Táblás u. 30. szám, email cím: tamas.sulyok@ttparts.hu.), a továbbiakban együtt: mint Szervezők akik a https://www.facebook.com/bpwagrar/ és a https://www.facebook.com/bpwtrade  oldalon   Válaszolj egy kérdésre és nyerj!” címmel szervezik  meg és bonyolítják le nyereményjátékot.

2.    JÁTÉKOS:

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes olyan cselekvőképességében korlátozottan személy, aki a játékban történő részvétele tekintetében nem áll korlátozás alatt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Minden Játékos csak egy felhasználói fiókkal vehet részt a játékban.

3.    RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT:

 •  A Játékban a Szervezők és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 •  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játékszabályzat megszegése esetén a Játékos részvétele érvénytelen.

JÁTÉK LEÍRÁSA:

 • A Játékos lájkolja a nyereményjátékot meghirdető eredeti posztokat.
 • A Játékos megválaszolja a játékkiírásban feltett kérdést és elküldi a BPW-Hungária Kft-nek Facebook üzenetben.
   
 • Kérdés: Hány fokozatú a BPW AGRO Drive hajtott tengely motorja?
 • Minden játékos, aki helyes választ küld és ellátogat a BPW-Hungária Kft, AGROmash EXPO H-pavilon H4C standjára, promóciós ajándékok kap.
 • Az a játékos, aki a BPW standján fotót készít és feltölti azt a Facebook oldalra képet #bpwagrar hasteg-el külön ajándékban részesül.
 • A játék nem a Facebook szervezésében történik.
 • A Játékban való részvétel ingyenes.

4.    JÁTÉK IDŐTARTAMA

 • Játék időtartama: 2024.01.11.-2024.01.27.
 • Beküldési határidő:  2024.01.27.

5.    A HELYES VÁLASZT ÉRINTŐ KÖVETELMÉNYEK:

 • A játékos csak helyes válasz beküldése estén jogosult a nyereményre.

6.    NYEREMÉNY:

 • Helyes válasz esetén egy, a Szervezők promóciós ajándékait tartalmazó táska, melyet a nyertes az AGROmash EXPO H-pavilon H4C standján vehet át 2024.01.24. napjától 2024.01. 27. napjáig.
 • Az a játékos, aki a BPW standján fotót készít és feltölti azt a Facebook oldalra képet #bpwagrar hasteg-el külön, extra promóciós ajándékban részesül.
 • A Nyeremény nem ruházható át, készpénzre nem váltható és más termére nem cserélhető.
 • A Szervezőket a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli.

7.    NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

 • A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése.
 • Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a BPW-Hungária Kft, AGROmash EXPO H-pavilon H4C standján 2024.01.24. napja és 2024. 01. 27. napja között, a nyereményre nem tarthat igényt.
 • A nyertes személyét a szervezők a Facebook profilneve alapján ellenőrzik.
 • A játékban résztvevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a Nyertesek nevét.
 • A Nyertes köteles a Szervezőkkel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.
 • Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:

o   a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
o   egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
o   egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
o    jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

8.    FELELŐSSÉG:

 • A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem támogatja azt. A Játékban résztvevők nem a Facebook számára szolgáltatnak információkat és adatokat.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállalnak felelősségét.
 • A Szervezők fenntartják a Játék szabályai (Játékszabályzat), mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervezők kizárják a felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló gépelési hibáért.
 • A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák. A Játékszabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervezők közzéteszik a BPW-Hungária Kft. és a TT Parts Hungary Kft. Facebook oldalakon. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
 • Az itt nem tárgyalt kérdések vonatkozásában a Szervezők Adatvédelmi és Adatkezelési eljárásrendjét, illetve a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit szükséges alkalmazni.

9.    ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSREND:

A Szervezők a Játék során az adatok kezelésére vonatkozóan Közös adatkezelőként járnak el.

A Szervezők a jelen eljárásrend tartalmát közösen határozták meg, adatkezeléssel kapcsolatos felelősségük a Játékossal szemben közösen áll fenn.

Az által, hogy a Játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos, illetve a Nyertes személyes adatait Szervezők a nyereményjáték keretében kezeljék.

9.1 Az adatkezelés célja

 • A Szervezők a Játékos személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a Nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

9.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul.

9.3 A kezelt személyes adatok köre:
A Szervezők jelen Játékszabályzatban meghatározott célból a Játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Szervezőknek. 

 A Szervezők a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

 • Játékosok esetében
  • Facebook profilnév (és nyilvánossá tett profilkép)
 •  Nyertes esetében
  • név
  • Facebook profilnév (és nyilvánossá tett profilkép)
 • Az adatkezelésről a Játékos bármikor, bármelyik szervezőtől tájékoztatást kérhet.
 •  Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a Játékost a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozási jog, valamint a jogorvoslat joga, amely jogait bármelyik szervező felé jogosult gyakorolni.

9.4 Adatkezelés időtartama

 • Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait játék időtartama alatt + 3 hónapig kezelheti

9.5 Adatbiztonság

 • A Szervezők biztosítják a Játékos személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtják azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Játékos személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

9.6 Hozzájárulás visszavonása

 • A Játékos a hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás, vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldötte-mail útján bármelyik szervező felé megküldött e-mail-ben, vagy postai küldeményben.

9.7. Jogorvoslat

Személyes adatai kezelésével összefüggésben az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.), illetve a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

10.  ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 • Amennyiben a jelen Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Játékszabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

11.  INFORMÁCIÓKÉRÉS

logó 1 logó 2 logó 3 logó 4 logó 5 logó 6 logó 7 logó 8 logó 9 logó 10 logó 11 logó 12 logó 13 logó 14 logó 15 logó 16 logó 17 logó 18 logó 19 logó 20 logó 21 logó 22 logó 23 logó 24 logó 25 logó 26 logó 27 logó 28