Magas színvonalú műszaki megoldásokat és termékeket kínálunk
Versenyképes árakon
Forgalmazott termékeink a járművek megbízhatóságát növelik
Gyors és pontos alkatrészellátás
Első osztályú, minőségi termékek versenyképes árakon
szlogen

A TT Parts Hungary a BPW csoport tagja

BPW az Ön nemzetközi mobilitás partnere és redszerbeszálítója

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A TT HUNGARY PARTS KFT. HONLAPJÁRA LÁTÓGATÓK RÉSZÉRE

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja az, hogy felvilágosítást adjon arról, hogy milyen személyes információkat gyűjtünk be felhasználóinktól, leírja azok felhasználásának módját, mindazok körét, akikkel ezen információkat megosztjuk, valamint mindazon lehetőségeket, melyekkel felhasználóink az információk felhasználásával kapcsolatosan élhetnek. Nyilatkozatunk kitér arra is,hogy felhasználóink hogyan léphetnek kapcsolatba velünk adatvédelmi kérdésekben.

A Tájékoztató hatálya kiterjed a http://www.ttparts.hu/oldalt látogató és azon keresztül termék forgalmazást igénybe vevő felhasználók személyes adataikezelésére.

ADATKEZELŐ:

Az adatkezelő neve:                             TT Parts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                            1097 Budapest, Táblás u. 30.

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége:        robert.fitos@ttparts.hu

 

1. A TT Parts Hungary Kft. a weboldalának használatával összefüggésben az itt felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adatait

1.1. A weboldalunkon történő szolgáltatás megrendelés, ajánlatkérés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Itt többek között a regisztrációval kapcsolatos adatait tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy tudjonterméket, szolgáltatást megrendelni, küldemény szállítást kérni, a megrendelése után pedig kilehessen állítani a számlát, illetve, - értelemszerűen– meg tudjuk különböztetni önt a többi megrendelőnktől. Ezen adatai alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni, ugyanis weboldalunkon az esetek nagy hányadában elektronikus szolgáltatás kezdeményezést követően teljesítjük a megrendelését. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk önnel közölni a szolgáltatás megrendelésénekteljesítésével kapcsolatban. Ezen adatok képezik később a számviteli bizonylatok vevő adatainak alapját is.

1.2. Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés

Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben hasznosnak találjaszolgáltatásunkat és az megelégedésére szolgált, akkor a későbbiekben személyre szabható megfelelő ajánlatokat tudjunk önnekkiküldeni email üzenet formájában. Hírlevelet csak abban az esetben fogunk küldeni, ha erre minket felhatalmaz. Tudni kell azonban azt, hogy ezek az e-mailek marketing célt szolgálnak majd és azok személyre szabott kedvező ajánlatokat tartalmazhatnak.

A hírlevelekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Általános Adatvédelmi Szabályzatunkban érheti el. Ezzel kapcsolatban kérésére külön tájékoztatást nyújtunk.

1.3A panaszkezeléshez, kifogás érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

Az Adatkezelőkülön felületet(http://www.ttparts.hu/irjon-nekunk) működteta weboldalán annak érdekében, hogy a szolgáltatása iránt érdeklődőkkel tudjon kapcsolatot tartani.

Az esetleges kifogásokkal, panaszokkal összefüggésben a kapcsolatot mind email üzenetben, mind postai levélben, mind pedig telefonon fel lehet venni a http://www.ttparts.hu/irjon-nekunk elérhetőségen, továbbá a http://www.ttparts.hu/munkatarsaink megadott elérhetőségeinek bármelyikén.Ilyen esetekben jegyzőkönyvet fogunk felvenni, amely esetben jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neve, a címe, a megrendelt termék megnevezése és az érvényesíteni kívánt jog.

Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Általános Adatvédelmi Szabályzatunkban tájékozódhat.

1.4. Süti (cookie) kezelés

A kényelmes felhasználói élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez,valamint reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónk a honlapunkon elérhető.

2.A személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos érintetti jogok

Nem csak jogszabályi kötelességünk, hanem számunkra is fontos, hogy megfelelően tájékoztassuk azon személyes adatairól, melyeket kezelünk, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogait ön megfelelően tudja gyakorolni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan felhasználóinkat az alábbi jogok illetik meg.

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult arra, hogy a vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a hozzájárulás jogalapon kezelt adatok vonatkozásában (pl. hírlevél) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak hozzájárulással, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkaphassa és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbításra kerüljenek anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az, hogy nem tudjuk esetleg kiszolgálni.

2.7. Visszavonás joga

Természetesen jogosult arra is, hogy a hozzájáruláson alapuló hozzájárulást, bármikor visszavonja. Ez alapján tehát, ha például feliratkozott a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne küldjünk hírlevelet.

3 Személyes adatai biztonsága érdekében tett intézkedések

Az Adatkezelő korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a honlapjának felhasználójánakszemélyes adatai biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adatait csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatkezelők illetve munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk, egyesesetekben pedig titkosítást alkalmazunk.

4. Eljárás a fentebb ismertetett jogai gyakorlásával kapcsolatban

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatást ad a jelen tájékoztatóban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további 60nappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést, kérést kérjük, juttassa el a http://www.ttparts.hu/munkatarsainkoldalon található elérhetőséginkre elektronikusan, illetve papír alapon írásban. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – adatvédelmi okokból – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Amennyiben a jogait szeretné gyakorolni, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és a rendelkezésére bocsátunk egy „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz” elnevezésű dokumentumot, melyet aláírva juttassa el hozzánk a cégjegyzékbenszereplő postacímre vagy pedig elektronikus úton.

A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

  • teljes neve, melyen megrendelte termékünket;
  • postázási címe;
  • megrendelt termék.

Amennyiben e-mailben juttatta el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy a velünk történő kapcsolatfelvételkor megadott email címről küldje el a megkeresést.

5. Adatfeldolgozók

Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • a honlap üzemeltetésében résztvevők;
  • számviteli (könyvelési) tevékenységet végző cég;

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.

Szeretnénk kiemelni, hogy a személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

7. Milyen jogorvoslati fórumokat vehetek igénybe?

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Tájékoztatóban és a szabályzatainkban vagy a honlapunkon megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:     1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:               +36-1-391-1400

Fax:                      +36-1-391-1410

Honlap:                www.naih.hu

E-mail:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

logó 1 logó 2 logó 3 logó 4 logó 5 logó 6 logó 7 logó 8 logó 9 logó 10 logó 11 logó 12 logó 13 logó 14 logó 15 logó 16 logó 17 logó 18 logó 19 logó 20 logó 21 logó 22 logó 23 logó 24 logó 25 logó 26 logó 27 logó 28